Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Tomato-Potato Late Blight, Phytophthora

Phytophthora Blight of Peppers

Fire Blight, Erwinia amylovora

Bacterial Wilt - Ralstonia solanacearum

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017